Podstawy prawne cz.3

Ochronę pracy reguluje cały zbiór pojedynczych ustaw i rozporządzeń, które znajdują się m.in. w niemieckim kodeksie cywilnym. Paragraf 618 kodeksu cywilnego określa obowiązek pracodawcy podjęcia wszystkich kroków koniecznych dla ochrony przed wypadkami i ochrony zdrowia. W Ustawie Przemysłowej §120a, akapit 1 czytamy: „Obowiązkiem przedsiębiorcy jest takie przygotowanie pomieszczeń pracy, urządzeń, maszyn i przyrządów, aby pracobiorcy byli chronieni przed zagrożeniami dla życia i zdrowia w takim stopniu, na jaki pozwala charakter zakładu.” Paragraf 39g Ustawy Przemysłowej stanowi podstawę prawną dla czynności Inspekcji Przemysłowej.(W Polsce obowiązuje Kodeks pracy, Przepisy o ochronie pracy, a ich przestrzeganie nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy. Zakłady kosmetyczne kontroluje też SANEPID.)

Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy reguluje wymagania ochrony pracy względem zagrożenia życia i zdrowia wynikających z przebywania w miejscu pracy. VII Kodeks Społeczny stanowi podstawę prawną do zapobiegania;wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym przez stosowanie przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami. W przepisie o ochronie przed wypadkami (…) 1: „Przepisy ogólne”, w §4 postanowiono: „Pracodawca ma obowiązek zapewnienia osobistego wyposażenia ochronnego”. W §14 czytamy: „Ubezpieczeni (pracobiorcy) mają obowiązek korzystania z osobistego wyposażenia ochronnego”.

Celem ustawy o chemikaliach jest ochrona człowieka i środowiska przed działaniem szkodliwych substancji. Mówi ona m.in. o obowiązku sprawdzenia, zgłoszenia, zaszeregowania, oznakowania i zapakowania niebezpiecznych substancji. Ustawa o chemikaliach wyznacza szczególne środki ostrożności przy kontakcie z niebezpiecznymi substancjami i preparatami. Rozporządzenie w sprawie używania niebezpiecznych materiałów wymienia niebezpieczne substancje i preparaty szkodliwe dla człowieka i zawiera postanowienia odnośnie do wprowadzania ich do obrotu i kontaktu z niebezpiecznymi substancjami i preparatami. (Od 30 marca 2002 r. obowiązuje ustawa o kosmetykach.).

Techniczne normy niebezpiecznych materiałów (TRGS) podają wymagania pod względem bezpieczeństwa, ochrony medycznej i higieny pracy odnośnie do poszczególnych niebezpiecznych materiałów, wprowadzania ich do obrotu i kontaktu z nimi. Dla kosmetyczek ważne jest postanowienie TRGS 531 „praca w wilgoci” regulujące ochronę i organizację pracy w czasie wykonywania czynności w wilgotnym środowisku.

Wytyczne i normy europejskie zawierają postanowienia o wprowadzaniu do obrotu urządzeń. Producenci i importerzy mają obowiązek wprowadzania do obrotu tyiko takich urządzeń, które odpowiadają ogólnie uznanym normom technicznym bezpieczeństwa pracy.

Pracodawcy są zobowiązani ustawą ramową o ochronie pracy do wyznaczenia lekarzy zakładowych i specjalistów od bezpieczeństwa pracy. Ma to zapewnić pracownikom zakładu regularną opiekę z punktu widzenia medycznego i bezpieczeństwa pracy.

Obok ustaw dotyczących wszystkich pracowników, są też przepisy mające na celu ochronę określonych grup pracobiorców. Zaliczamy do nich ustawę o ochronie pracy nieletnich i ustawę o ochronie matki pracującej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *