Podstawy prawne cz.2

W celu międzynarodowego ujednolicenia nazw składników, stworzono wspólny system nazewnictwa, czyli indeks INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Nazwy barwników podawane są według Colour lndex. Jednolite nazewnictwo i wyszczególnianie nazw składników ma znaczenie przede wszystkim dla osób uczulonych i wrażliwych, dzięki czemu mogą uniknąć niebezpiecznych dla nich produktów. Tylko dokładna znajomość indeksu oraz składników upoważnia kosmetyczkę do udzielania porad w tym zakresie. Składniki podawane są w kolejności według stężenia, malejąco. Opisany w artykule 6 wytycznych dla kosmetyki obowiązek wyszczególniania nazw produktów ciągle jeszcze ma pewne luki. Jednolite nazewnictwo nie dotyczy pojęć ogólnych. Jeśli produkt zawiera substancje zapachowe i aromaty wystarczy informacja: „zawiera środek zapachowy” lub „zawiera aromaty” bez szczegółowego podawania ich składu.

Producenci środków kosmetycznych są zobowiązani do udostępniania danych o produktach. Dotyczy to składu, sposobu produkcji zgodnego z wytycznymi oraz oceny bezpieczeństwa produktu. Producent musi też udowodnić skuteczność wyrobu. Metody udowodnienia skuteczności są jednak dowolne.

Kosmetyczka jako podmiot samodzielny lub jako pracownik podlega przepisom ochrony pracy. Organizacja ochrony pracy biegnie dwutorowo: normy prawne mogą być wydawane zarówno przez instytucje państwowe (na płaszczyźnie federalnej i krajowej), jak i przedstawicieli ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. branżową organizację przedsiębiorstw). Z tej dwutorowości prawa ochrony pracy wynika podział organizacji i wykonywania lub nadzorowania ochrony pracy. Państwowa ochrona pracy przeprowadzana jest i nadzorowana przez kraje związkowe, tzn. określone instytucje – dla drobnych przedsiębiorstw są to Urzędy Inspekcji Przemysłowej. Wykonanie i nadzorowanie przepisów o ochronie pracy wydanych przez przedstawicieli ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii technicznych urzędników nadzoru. Do obowiązków technicznej służby nadzoru należy też udzielanie porad swoim członkom i wydawanie rozporządzeń w przypadkach indywidualnych odnośnie do wykonywania przepisów o zapobieganiu wypadkom lub zwalczaniu szczególnego zagrożenia wypadkowego lub dla zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *